Mindsets of Excellence ความคิดของความเป็นเลิศ

Mindset แบบนี้ที่ทำให้คุณสำเร็จอย่างมีความสุข

ชีวิตเป็นการจินตนาการ Life is only imagination
ชีวิตเป็นการจินตนาการ Life is only imagination
Mind & Body are one จิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน
Mind & Body are one
จิตใจและร่างกายเป็นหนึ่งเดียวกัน
Perception is Projection เรามองผู้อื่นจากภาพประสบการณ์ของเรา
Perception is Projection
เรามองผู้อื่นจากภาพประสบการณ์ของเรา
People mean more than what they say ผู้คนหมายถึงมากกกว่าสิ่งที่เค้าพูด
People mean more than what they say
ผู้คนหมายถึงมากกกว่าสิ่งที่เค้าพูด
Flexible ความยืดหยุ่นช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ
Flexible
ความยืดหยุ่นช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ
Energy flows where attention goes พลังงานไหลไปในที่ ที่มีความสนใจ
Energy flows where attention goes พลังงานไหลไปในที่ ที่มีความสนใจ

Mindsetทำธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

#โค้ชพริ้งเทรนให้รวยด้วยเทคโนโลยีทวีความสำเร็จ

#Mindsetทวีความสำเร็จกับธุรกิจต่างประเทศ

#CoachPrink Acronyms Success Tool

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *