New Behavior Generator (NBG)

คุณสำเร็จได้ ถ้าคุณพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง 6 ขั้นตอน ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนประสบความสำเร็จ

เทคนิคที่ 2  New Behavior Generator (การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมใหม่ที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ) **** Coach Prink ถอดแบบความสำเร็จ ให้คุณเป็นคนสำเร็จในแบบของตัวคุณ**** New Behavior Generator เป็นเทคนิคที่นัก NLP ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นพฤติกรรมใหม่ที่ส่งเสริมให้บุคลิกภาพหรือการดำเนินชีวิตพัฒนาไปสู่จุดที่ดีกว่า คือการติดต่อเสื่อสารกับตัวตนภายในของเขาซึ่งก็คือ “จิตใต้สำนึก” (Subconscious Mind) นั้นเอง เพื่อให้จิตใต้สำนึกเกิดการเรียนรู้และยอมรับว่าพฤติกรรมเดิมนั้นไม่มีประโยชน์ หรือถึงมีประโยชน์ก็มีน้อยเห็นสมควรให้ยอมรับและสร้างพฤติกรรมใหม่ที่ดีกว่าขึ้นมาแทนที่เพื่อการพัฒนาคุณภาพหรือความสำเร็จในชีวิตที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้   1.  ระบุความชัดเจน โดยระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการแก้ไขพฤติกรรมใด หรือพฤติกรรมตัวใดคือปัญหาของคุณ   2.  เซ็ทอัพระบบ ขั้นตอนนี้ทำการเชื่อมต่อจิตสำนึกเข้ากับจิตใต้สำนึก โดยจิตนาการถึงภาพ เสียง หรือสัมผัสที่เป็นการสื่อสารตอบสนองออกมาจากส่วนลึก (จิตใต้สำนึก) ในตัวคุณ ยิ่งการตอบสนองจากภายในสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนก็ยิ่งเป็นผลดีต่อการปฏิบัติแก้ไข   3.  ค้นหา ต่อไปเราจะถามต่อจิตใต้สำนึกของคุณว่า พฤติกรรมเดิมนั้น จิตสำนึกคุณเห็นว่าไม่ดีไม่มีประโยชน์ควรได้รับการปรับปรุง จิตใต้สำนึกนั้นมีความเห็นอย่างไร เห็นว่าพฤติกรรมนี้มีประโยชน์ต่อตัวเองหรือไม่ (เรากำลังสร้างการยอมรับในระดับจิตใต้สำนึกว่าพฤติกรรมเก่านั้นควรได้รับการเปลี่ยนแปลง)   4.  สร้างใหม่ เมื่อได้รับคำตอบจากจิตใต้สำนึกแล้วต่อไปเราจะถามกับจิตใต้สำนึกว่ามีพฤติกรรมใหม่แบบใดบ้างที่สามารถนำมาทดแทนพฤติกรรมเก่านี้ได้เพื่อให้ชีวิตของเราเจริญก้าวหน้าหรือมีความสุขความสำเร็จมากกว่าที่มีอยู่ หากจิตใต้สำนึกไม่ข้อเสนอใดๆ…